הערכת תועלות כלכליות למשק ממימוש מכסות רוח קיימות

למעבר לאנרגיה מתחדשת לייצור חשמל יש יתרונות רבים, גם מבחינה סביבתית וגם מבחינה כלכלית. אך השימוש באנרגיות מתחדשות מציב אתגרים חדשים בפני משק החשמל. אחד האתגרים המרכזיים הוא שלא ניתן לשלוט בעיתוי של ייצור החשמל. כשיש שמש, הסולארי מייצר, וכשאין – הוא לא.
 
כדי להתמודד עם זה, רשות החשמל מתכוונת להקים תחנות כוח על גז טבעי שיגבו את המתקנים הסולאריים. האפשרות הזאת תביא להקמתן של תחנות כוח יקרות, לא יעילות ומזהמות, שבמידה והירידה במחירים של אנרגיה מתחדשת תימשך כצפוי – עוד נתחרט שבנינו אותן. ניתן לחסוך בהקמת תחנות כוח מהסוג הזה אם החשמל שנייצר באנרגיה מתחדשת ייוצר בתמהיל מאוזן יותר בין סולארי לבין רוח. כך, ניצור מתאם גבוה יותר בין שעות הייצור במתחדשות לבין שעות הצריכה שלנו.
 
במסגרת עבודה זו בוצעה הערכה לתועלת הכלכלית למשק ממימוש מלא של מכסות הרוח הקיימות. מתוצאות הניתוח, עולה כי סך התועלת נטו מיישום מלוא מכסת הרוח הנוכחית נאמדת בכ-220-360 מיליון ₪ בשנה, כתלות במחירי הרוח ובאופן פרישת המתקנים, ובכ-290 מיליון שקלים לשנה בתרחיש הבסיס הממוצע. יחד עם זאת, יש לציין כי על אף כי במסגרת עבודה זו לא נבחן פוטנציאל הרוח בישראל, נמצא בעבר כי ניתן להגיע להספק מותקן גבוה משמעותית מהמכסה הנוכחית (כ-1,650 – 7,900 MW, כתלות בעיקר בהנחות בדבר מהירות הרוח המינימלית הנדרשת בכדי להקים חוות רוח) וכתוצאה מכך, פוטנציאל התועלת הכלכלית למשק הינו גדול משמעותית מתועלת זו