חוות דעת כלכלית להיתרי פליטה
 

מפעלים ואתרים טעוני היתר פליטה לאוויר במסגרת חוק אוויר נקי מחויבים על פי החוק ליישם את הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT) כפי שהוגדר על ידי האיחוד האירופי.

לעיתים, מדובר ביישום טכנולוגיות מורכבות ויקרות, כאשר באתרים מסוימים ובתהליכי עבודה שונים התועלת הסביבתית אינה מצדיקה את ההשקעה.

במקרים אלו, ניתן להגיש חוות דעת כלכלית-סביבתית לאישור המשרד להגנת הסביבה, בהתאם למתודולוגיה המפורטת של האיחוד האירופי (BREF on Economics and Cross Media Effects) ובכך להימנע מהשקעות הון והוצאות תפעוליות מיותרות.

 צוות הכלכלנים של אקוטריידרס עורך ומגיש חוות דעת כלכליות להיתרי פליטה, כולל:

 

  • ביצוע סקרי ספקים ואפיון החלופות ל-BAT

  • ניתוח השלכות החלופות על היבטים סביבתיים אחרים (רעילות אדם, צריכת אנרגיה, פליטות גזי חממה, פסולת ושפכים, חומציות ופגיעה באוזון)

  • ניתוח כלכלי-סביבתי של חלופות ה-BAT, כולל:

    • הערכת הוצאות ההון והעלויות התפעוליות הכרוכות בהטמעת חלופות ה-BAT, בין היתר באמצעות פנייה לקבלת הצעות מחיר מספקים

    • חישוב היעילות הכלכלית של חלופות ה-BAT

    • בחינת היעילות הכלכלית אל מול ערכי ייחוס מקומיים ועולמיים

  • תיקוף הניתוח מול המשרד להגנת הסביבה וליווי תהליך בחינתו ואישורו

 

יודגש כי חברות שאינן מגישות חוות דעת כלכלית-סביבתית מקצועית וברת תיקוף, העומדת במתודולוגיה של האיחוד האירופי, עלולות להיגרר להוצאות הון ועלויות תפעול משמעותיות מעבר לנדרש על פי חוק.