top of page

"ניתן לייצר 43% מהחשמל בישראל באמצעות פאנלים סולאריים - בתוך עשור"

כך לפי מחקר שערכו במשרד להגנת הסביבה; נכון להיום הרף הרשמי לייצור חשמל "ירוק" הוא רק 17% תוך עשור.

התקנת פאנלים סולאריים על גגות, מבנים, וחניונים תאפשר לייצר כמעט חצי מצריכת החשמל של ישראל כבר בתוך כעשור; פוטנציאל הייצור הסולארי בשטח המבנים הנוכחי יכול להוסיף כבר כיום עד 9% מסך הייצור הנוכחי, והאפשרות לייצר 80% מהחשמל ולצמצם את הפליטות היא היעד הנדרש למשק המקומי לשנת 2050. אלו עיקרי המסקנות של עבודת מחקר שערכו בינואר 2020 במשרד להגנת הסביבה תחת הכותרת "הערכת פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בישראל".

bottom of page