top of page

על ישראל להפחית כ-30% מפליטות גזי החממה הצפויות ב-2030 התועלת למשק הישראלי: 125 מיליארד שקלים

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את המלצותיו ליעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה עד לשנת 2030. התועלת הכלכלית המצטברת למשק, כתוצאה מיישום המלצות התכנית ועמידה ביעדי ההפחתה, מוערכת בכ-125 מילארד ₪ עד שנת 2030, בעיקר כתוצאה מהפחתת הנזקים הבריאותיים מזיהום אוויר ומחיסכון בדלקים וחשמל.

קישור לכתבה
קישורים נוספים

קישור לכתבה
קישורים נוספים
bottom of page