top of page
< Back

לאברי מעל ל- 6 שנות ניסיון בביצוע בדיקות טכנו-כלכליות של אמצעי מדיניות בתחומי משק האנרגיה, לרבות: מערכי ייצור חשמל, אנרגיות מתחדשות, התייעלות באנרגיה, משק הגז הטבעי, משק הדלק (לרבות הסבת דלקים), תחבורה, תעשייה ופסולת. כמו כן, לאברי ניסיון עשיר בבחינה, ניתוח וגיבוש מדיניות ורגולציה בתחומי אנרגיה וסביבה. בנוסף, אברי עוסק בפיתוח מתודולוגיות וכלים חישוביים למעקב ובקרה אחר האפקטיביות של אמצעי מדיניות ובהכנת דו"חות שנתיים לממשלה. לאברי תואר ראשון בכלכלה וקיימות מאוניברסיטת רייכמן ותואר מוסמך במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.

אברי שכטר

אברי שכטר

מנהל פרויקטים בכיר - צוות מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

bottom of page