top of page
< Back

לפאני מעל ל-10 שנות ניסיון בינלאומי עשיר בתחומי אנרגיה וסביבה ובתוך כך: ביצוע ניתוחים טכנו-כלכליים לפרויקטי אנרגיה מקיימת והפחתת פליטות גזי חממה (לרבות לפי עקרונות מנגנון ה- (CDM- Clean Development Mechanism, בחינת תהליכים מורכבים (בדגש על סקטורי הבנייה וטיפול בשפכים) וניתוח משמעותם בהקשר התייעלות באנרגיה, ייצור אנרגיה מתחדשת והיבטים סביבתיים נוספים. כמו כן, פאני מתמחה במדיניות אנרגיה ושינויי אקלים בישראל ובפרט בפיתוח מודלים מורכבים לכימות וחיזוי ביקושי אנרגיה, ייצור אנרגיה והפחתת פליטות ברמה הלאומית (לרבות במבנים וערים, תעשייה, תחבורה ומשק החשמל). פאני מלווה חברות וארגונים בכימות הפליטות מפעילותם והכנת טביעות רגל פחמניות. 

פאני ז'וברט

פאני ז'וברט

מנהלת פרויקטים בכירה - צוות מדיניות שינוי אקלים

bottom of page