top of page

אימות חיסכון אובייקטיבי

אימות חיסכון
שירות אימות חיסכון אובייקטיבי, שקוף ומקצועי

Solar energy.jpg

מרכיב משמעותי בפרויקטים להתייעלות אנרגטית, בייחוד אלו המבוצעים במודל של חלוקה בחיסכון (אסקו ESCO ) הוא הגדרת תכנית ניטור ואופן חישוב ההפחתה והחיסכון בפרויקט. ניתן לחלקו לשלושה רכיבים:​

  1. מדידה ואיסוף נתונים ראשוני לשם קביעת קו בסיס להשוואה

  2. הכנת תכנית ניטור לפרויקט - למדידה וחישוב הפחתה לאורך חיי הפרויקט

  3. חישוב החיסכון בפועל

השירותים שלנו

 

בעולם מקובל כי חברות בלתי תלויות, המתמחות באימות וביקורת, מלוות פרויקטים להתייעלות אנרגטית ומאמתות את החיסכון. אקוטריידרס היא החברה המנוסה ביותר בתחום בישראל ומציעה שירות אימות חיסכון אובייקטיבי, שקוף ומקצועי

ליווי שוטף

הכנה/ אישור תוכנית ניטור לחסכון

הערכת חיסכון טרם הקמה

הכנה של תוכנית מפורטת למדידה וחישוב החיסכון מהפרויקט לאחר ההקמה. בשלב זה מתבצע תכנון מראש של כל שלבי המדידה והחישוב שייושמו לאחר הקמת הפרויקט, זאת על מנת לאפשר היערכות מיטבית והסכמה מרבית בין כל בעלי העניין בפרויקט. תכנית הניטור נקבעת בהתאם לפרוטוקול הניטור הנדרש, רמת הוודאות (הסטטיסטית) הנדרשת מחישוב ההתייעלות והתקציב הקיים לפעילות.

בקרה שוטפת על פעילות הפרויקט והחיסכון המושג. ביצוע ביקורת תקופתית לפרויקט והכנת דו"ח להצגת החיסכון שהושג. זאת בהתאם לסטנדרטים מקצועיים בינלאומיים כגון, ISO 14064-3 , IPMVP-International Performance Measurement and Verification Protocol ולתכנית הניטור המאושרת.

בשלב זה מבוצעת מדידה של פרמטרים ראשוניים לשם קביעת קו הבסיס, ומבוצע חישוב מפורט של החיסכון הצפוי מהפרויקט על פני זמן. חישוב החיסכון הצפוי מהפרויקט מהווה למעשה בדיקת כדאיות המבוססת על מתודולוגיות וסטנדרטים בינ"ל על פי דרישת הלקוח (כגון: ISO 14064-2 , IPMVP-International Performance Measurement and Verification Protocol, מתודולוגיות רשמיות של האו"ם AMS-II.E). 

עדכון תוכנית ניטור

ישנם מקרים בהם מתבצעים שינויים משמעותיים בפרויקט או באתר בו הוא מתקיים לאחר ההקמה, לדוג' תוספת של צרכני אנרגיה, שינוי באופי פעילות האתר וכו'. שינויים אלו עלולים להשפיע על אופן ניטור הפרויקט וחישוב החיסכון, ואף לחייב עדכון של תוכנית הניטור. העדכון יבוצע בגישה אובייקטיבית ושקופה, תוך התייחסות לדרישות תקנים בינלאומיים וישראלים מכל בעלי העניין בפרויקט.

גישור פערים

חישוב רטרואקטיבי של החיסכון בפועל במקרים בהם היה שינוי תפעולי משמעותי ולא בוצע עדכון לתוכנית הניטור. 

bottom of page