top of page

חדר החדשות

פרסומים וכתבות

דו"חות

הוצאת תזקיקי נפט משימוש בתעשייה

כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת
מסמך חזון משקי ומפת דרכים לעשור הקרוב

מעקב ודיווח אחר פליטות גזי
חממה - דו"ח הגשה ראשון ל-UNFCCC

מעבר למשק חשמל דל פחמן

בחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל

התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה והתמודדות עם משבר האקלים

מעקב ודיווח אחר פליטות גזי
חממה - דו"ח הגשה שלישי ל-UNFCCC

סרטונים

הצגת מנגנון 'שעת אפס' של המשרד להגנת הסביבה
01:23:49

הצגת מנגנון 'שעת אפס' של המשרד להגנת הסביבה

לפני יותר מעשור הוקם בישראל מנגנון סדור לרישום ואימות פליטות גזי חממה של חברות עסקיות. 'מרשם הפחמן הוולונטארי' נמצא בימים אלו בתהליך של עדכון והתאמה לתהליכים וכלי ניהול עולמיים מובילים ובהם היוזמה לאיפוס פליטות (Net zero) בהתבסס על יעדים מדעיים (SBTi). מנגנון שעת האפס מניח תשתית מקצועית ישראלית לקביעת יעדים להפחתת פליטות גזי חממה במטרה להגיע לאיפוס נטו. המנגנון כולל הנחיות לדיווח ולבקרה על ההתקדמות לעבר היעדים. מנגנון זה מאפשר למשתתפים לקחת צעד קדימה ולפעול לאיפוס נטו של פליטות גזי החממה שלהם עד לשנת 2050. המשרד להגנת הסביבה פיתח את מנגנון שעת האפס מתוך הבנה כי הפחתת פליטות בתהליך מוסדר ומתוכנן – מעבר להיותה צו השעה בשל משבר האקלים ההולך ומחריף – תסייע לארגונים הישראליים להתחרות בזירה המקומית והעולמית הנמצאת בתהליכי מעבר לכלכלה מאופסת פליטות ותגביר בתוך כך את חוסנם להתמודדות עם סיכוני אקלים. הנכם מוזמנים לקחת חלק במפגש מקצועי בו נלמד לעומק אודות המנגנון ונקיים דיון פתוח אודותיו. מציג – עומר תמיר, מנכ"ל אקוטריידרס (יועצי המשרד להגנת הסביבה בגיבוש המנגנון) דיון פתוח בהנחיית ד"ר ליעד אורתר, מנהל שבלת ESG
bottom of page