top of page

מערך הניטור, הדיווח והבקרה של המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה שכר את השירות של אקוטריידרס בכדי לפתח, ליישם ולנהל את מערך הניטור, דיווח ובקרה של מדינת ישראל.

עקרונות הניטור, דיווח ובקרה MRV הוצגו לראשונה בכנס COP בבאלי בשנת 2007. הצגת העקרונות בכנס הובילה להתפתחות משמעותית במאבק העולמי להתמודדות עם משבר האקלים. לעומת הסכמים קודמים, הסכם זה קרא למדינות מפותחות ומדינות מתפתחות להגדיר יעדים של הפחתת פליטות. כעבור 10 שנים, ב-COP-21 הודגש הצורך בשקיפות בכל הנוגע למדיניות אקלים ודיווח. בכנס הודגש כי שיתוף מידע אודות, כמות פליטת גזי חממה, מיטיגציה, אדפטציה ודרכים ליישום של מדיניות אקלים, הוא משמעותי בקידום המאבק במשבר האקלים. 
אקוטריידרס בונה עבור המשרד להגנת הסביבה את המערך הלאומי לניטור, מעקב ובקרה אחר פעולות ההפחתה הנדרשות לעמידת המדינה ביעדי ההפחתה שנקבעו. מערך זה חולש על כלל הפעילויות והסקטורים במשק הישראלי, מערב מספר רב של מחזיקי עניין מהסקטור הציבורי וכולל מספר גדול של פרמטרים איכותיים וכמותיים, ומוקם על פי מתודולוגיה בינלאומית למערכי ניטור של ה-World Resource Institute.
עבודה זו כוללת:
·       אפיון המבנה הארגוני והגדרת תפקידים ותחומי אחריות תוך התחשבות במבנה המשק והממשלה הישראלי.
·       הגדרת מדדי ביצוע וקביעת הפרמטרים לניטור – איכותיים וכמותיים – עבור כל כלי מדיניות וכמותיים.
·       הכנת כלים חישוביים לאיסוף ועיבוד נתונים.
·       ניתוח הכנת דו"ח שנתי לממשלה בדבר יישום הפעולות להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, כולל ניתוח מידת הצלחתן בהתאם למדדי ביצוע שונים, בחינת היקפי תקציב ממשלתי ולא ממשלתי המושקע באמצעי המדיניות, מיפוי חסמים והמלצות להמשך פעילות.

אקוטריידרס מכינה את הדיווחים הרשמיים של מדינת ישראל לאו"ם בנושא גזי חממה (Biennial Update Report  National Communication Report). דיווחים אלו מספקים תמונה כוללת של המשק הישראלי בהקשר של שינוי האקלים.
bottom of page