top of page

משרד האנרגיה מפרסם: התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה את התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה. תוכנית זו גובשה באמצעות צוות עבודה משותף בהובלת משרד האנרגיה וחברת אקוטריידרס ובמסגרתה נקבעו צעדי הממשלה ויעדיה לעשור הקרוב.

תהליך הכנת התוכנית כלל מספר שלבים: ראשית, עודכנו המדד והיעד הלאומי להתייעלות באנרגיה. היעד הלאומי החדש נקבע במונחי עצימות אנרגיה ובשונה מקודמו, אינו מתייחס להתייעלות בצריכת חשמל בלבד, אלא לצמצום כלל מקורות האנרגיה במשק. עדכון היעד הלאומי נעשה בד בבד עם המגמה בישראל להגדלת הייצור מאנרגיות מתחדשות, שכן ככל שייצור החשמל הופך נקי יותר, נכון לעודד את צריכתו על חשבון מקורות אחרים. שנית, הכנת התוכנית כללה ניתוח מעמיק של משק האנרגיה, לרבות מגמות שחלו במגזרי המשק השונים בשנים האחרונות. לבסוף, על בסיס ממצאי הניתוח והתובנות שגובשו בתהליך, המליץ צוות העבודה המשותף על צעדי מדיניות ותקציבים שעל הממשלה לקדם בחמש השנים הקרובות.אמצעי המדיניות המקודמים בתוכנית זו נפרסים על פני כלל מגזרי המשק, החל מהתייעלות במשקי בית, דרך המגזר המסחרי- ציבורי והמגזר התעשייתי וכלה בצעדים משמעותיים לצמצום צריכת אנרגיה לתחבורה. בנוסף, במסגרת תוכנית זו הוצגו פעולות שעל הממשלה לבצע בכדי לתמוך בצעדי המדיניות שנקבעו. בפרט: צעדים בתחום חינוך, הכשרה והסברה, הסדרת פעילות וסמכויות האכיפה של הרגולטור ומהלכים לתמיכה וליווי מקצועי של השחקנים השונים במשק.להלן חיסכון באנרגיה, פליטות גז"ח ותועלת כלכלית מצעדי התוכנית, בחלוקה לתחומי הפעילות והמגזרים במוקד התוכנית, כפי שחישב צוות העבודה:

להלן צעדי המדיניות אשר קודמו בתוכנית זו תוך השוואת האפקטיביות שלהם בהשגת חיסכון באנרגיה וכדאיותם הכלכלית:

על בסיס ניתוח צעדי התוכנית, המליץ משרד האנרגיה על יעד של 18% שיפור בעצימות האנרגיה עד שנת 2030 ביחס לשנת 2015 (כ- 1.3% שיפור שנתי ממוצע). יעד זה משקף שיפור בעצימות האנרגיה מ- MWh 148.6 למיליון ש"ח בשנת 2015 , לכדי כ- MWh 122.4 למיליון ש"ח בשנת 2030 . במסגרת תוכנית הממשלה הבאה להתייעלות באנרגיה, ייבחן עדכון ליעד לאומי זה וזאת תוך שאיפה להתוות את הדרך לשיפור נוסף ביעילות צריכת האנרגיה במשק.

מלבד היעד לשנת 2030, המליץ משרד האנרגיה על יעד של 11% שיפור בעצימות האנרגיה עד שנת 2025 ביחס לשנת 2015 (כ- 1.2% שיפור שנתי ממוצע). יעד זה משקף שיפור בעצימות האנרגיה מ- MWh 148.6 למיליון ש"ח בשנת 2015 , לכדי כ- MWh 131.7 למיליון ש"ח בשנת 2025.

לעמוד התוכנית באתר משרד האנרגיה, לחץ כאן

בנוסף, להלן קישור למספר כתבות שנכתבו בנושא מיד עם פרסום התוכנית:

משרד האנרגיה הציג תוכנית מעודכנת להתייעלות באנרגיה, Ynet . פורסם 16.11.20
הפעם זה יצליח? משרד האנרגיה שוב משיק תוכנית להתייעלות אנרגטית, כלכליסט. פורסם: 16.11.20
היעד הלאומי: הפחתת 7.5% מסך הפליטות עד שנת 2030, ישראל היום. פורסם: 16.11.20
שאלו את הציבור, ושינו את התכנית."הארגונים שעתרו נגד הפכו לשותפים": משרד האנרגיה הציג תכנית התייעלות משופרת, דבר. פורסם 16.11.20
היום: נשלל רישיון העסק של תחנת המעבר שהפכה למטמנה | גם השנה סגירת חופים לאחר הגשם בשל זיהום וזרימת ביוב גולמי | חובת אימוץ תקן 50001 | ועוד
bottom of page