top of page

מנגנון CDM במפעל מגנזיום ים המלח

מגנזיום ים המלח בע"מ, חברה בקונצרן כימיקלים לישראל (כי"ל), הינו אחד המפעלים המובילים בעולם לייצור מטילי מגנזיום וסגסוגות.
מגנזיום המותך במהלך תהליך הייצור הינו חומר דליק ביותר הנשרף בבואו במגע עם האוויר, לכן בתהליך היציקה נעשה שימוש בגז כיסוי אשר מבודד את המגנזיום, מונע מגע עם האוויר ושומר על איכות המוצר ובטיחות התהליך.

התהליך כלל:
  • פיתוח מתודולוגיה בינלאומית בעבור האו"ם (AM0065) המשמשת לכימות וביצוע מעקב אחר הפחתת פליטות גזי חממה המושגת באמצעות הסבה מגז כיסוי SF6 לגזי כיסוי אחרים דוגמת HFC134a, Novec, ו-Advanced Dilute SO2

  • פיתוח המתודולוגיה בוצע תוך שילוב גורמי מפתח בינלאומיים, לרבות ה-International Magnesium Association

  • אפיון וניתוח הטכנולוגיות החלופיות והחסמים העיקריים (טכנולוגיים, כלכליים) להטמעתם, בין היתר באמצעות מפגשים עם יזמים וחברות מו"פ בתחום.

  • הכנת בקשה לרישום במנגנון כמו גם דיווחי פעילות מאומתים נוספים, לרבות עריכת מסמכים טכניים מקיפים בשפה האנגלית בהתאם להנחיות המפורטות של האו"ם, כולל פירוט הטכנולוגיה המוצעת, החסמים העיקריים להטמעתו, חישובי הפחתת פליטות גזי חממה ותיאור מערך הניהול, ניטור ובקרה לפרויקט.

  • אפיון, הטמעה וניהול מערך ניטור ובקרה לפרויקט העומד בסטנדרטים הנוקשים ביותר של האו"ם.

  • ליווי תהליכי ביקורת תקופתיים לפרויקט הן בשלב התכנון  (third-party validation) והן בשלב התפעול (third-party verification).

  • עריכת מכרז בינלאומי בהשתתפות גופים פיננסיים וחתימת הסכם מימון במתכונת forward contract. 

bottom of page