top of page

ייעוץ סביבתי

בדיקת נאותות סביבתית
הערכה וניהול סיכונים סביבתיים

הערכה וניהול של סיכונים סביבתיים מהווים היום חלק בלתי נפרד מפעילות עסקית לסוגיה

החל בפרויקטי נדל"ן וכלה בהשקעות ורכישות של חברות. בדיקת נאותות סביבתית

(Environmental Due Diligence) היא הערכה וכימות של הסיכונים הסביבתיים

הטמונים בעסקה, על מנת למזער את החשיפה ולהבטיח תשואה לאורך זמן.

בדיקת נאותות מקצועית ומעמיקה מאפשרת צמצום וגידור של הסיכונים הפיננסיים והמשפטיים בעסקה. עם העלייה במורכבות ומספר הדרישות הסביבתיות בארץ, ישנה חשיבות גוברת לביצוע בדיקת נאותות סביבתית. על מנת להבטיח ניהול סיכונים נכון יש לזהות את כל

רכיבי הרגולציה הסביבתית המחייבים את הארגון (חוקים, תקנות, הנחיות) ולבחון את

העמידה בהם הן ברמת הדיווח והן מבחינת יישום הדרישות בשטח.

השירותים שלנו

צוות אקוטריידרס יבצע בדיקה מקיפה של כל ההיבטים הסביבתיים לעסקה/ לפעילות החברה הנסקרת, יזהה את הסיכונים ויכמת אותם.

בדיקת נאותות סביבתית

שירות בדיקת הנאותות של אקוטריידרס כולל:

 • מיפוי ובחינה של דרישות רגולציה החלות על האתר/חברה (חוקים, תקנות, הנחיות וכו').

 • בדיקת מסמכים - נהלי עבודה, טפסים ורשומות מפעליים, דיווחים לרשויות וכו'.

 • ביקורת שטח - סיור בשטח האתר על מנת לאמת את המידע שנמסר, לבחון את אופן תפעול האתר ולזהות פערים מול הצהרת הארגון ודרישות הרגולציה.

 • בחינת היסטוריית האתר- ניתוח השימושים והפעילויות ההיסטוריות באתר. לפעילויות עבר יש פוטנציאל להמשיך ולהשפיע על החברה כיום ועלולות להיות להן השלכות פיננסיות משמעותיות.

 • בחינת הסביבה הקרובה לאתר- לאיתור מוקדי השפעה סביבתית קרובים וגורמים רגישים להשפעות סביבתיות, כגון אזורי מגורים.

 • ניתוח רגישות עתידי- בחינת הפעילות ואופייה לזיהוי רגישות לשינויים רגולטוריים וסבירותם, כגון אזורי מגורים.

המומחיות שלנו

 • ניסיון ייחודי בהכנה וביצוע ביקורות במפעלי תעשייה מורכבים תחת מנגנון הפיתוח הנקי של האו"ם.

 • ניסיון ייחודי בהכנה וביצוע ביקורות במפעלי תעשייה מורכבים תחת מנגנון הפיתוח הנקי של האו"ם.

 • ניסיון ייחודי בהכנה וביצוע ביקורות במפעלי תעשייה מורכבים תחת מנגנון הפיתוח הנקי של האו"ם

 • היכרות מעמיקה עם רגולציה סביבתית בארץ.

 • ניסיון רב בעבודה עם תעשייה ממגוון סקטורים רחב.

 • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.

bottom of page