top of page

ייעוץ סביבתי

היתרי פליטה לאוויר
הכנה והגשת היתרי פליטה

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, מחייב מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה המאופיינים בכמות גבוהה של פליטות או של סוגי מזהמים לקבל היתר פליטה לאוויר.

השירותים שלנו

חברת אקוטריידרס מלווה את לקוחותיה בכל שלבי הבקשה, לרבות סבבי תיקונים, עד לקבלת האישור הסופי

שירות קבלת היתר פליטה

חברת אקוטריידרס מציעה חבילת שירותים ביישום חוק אוויר נקי וקבלת היתר פליטה הכוללת:​

1. בדיקת חלות החוק על המפעל ומתן חוות דעת מקצועית.

2.עריכת הבקשה להיתר הכוללת בין היתר:

ן. מידע כללי על מקור הפליטה (מפעל): רשימת מקורות פליטה, גבולות האתר, תיאור הפעילות במפעל ומפה.

II. סקר תהליכים במפעל הכולל תיאור תהליכי הייצור השונים, תהליך יצירת מזהמים, חומרים המשמשים בתהליך (תוצרים, תוצרי לוואי וחומרי גלם), מקורות פליטת מזהמים ומתקני טיפול.

III. סקר פליטות במפעל: פליטות לאוויר- פליטות מוקדיות, פליטות לא מוקדיות, פליטות עקב דליפות מציוד ופליטות לא שגרתיות, כולל מאזן מסה.

IV. סקר פערים (Gap Analysis) מול ה-Best Available Technology (BAT) כפי שהוגדרו במסמכי הייחוס BREFS.

V. תיקוף אופן בחירת ה-BAT לרבות ניתוח כלכלי וסקירת ההשפעות הסביבתיות.

VI. תוכנית יישום ה-BAT והפחתת פליטות כולל לוחות זמנים.

VII. סקר השפעה על ריכוזי זיהום אוויר הקיימים והעתידיים באזור המפעל-הרצת מודל פיזור מזהמים באוויר ובדיקת עמידה בערכי הסביבה שהוגדרו ע"י המשרד להגנ"ס.

​​

המומחיות שלנו

באקוטריידרס קיים שילוב מיומנויות ייחודי המאפשר מענה מקצועי אופטימאלי ללקוח:

  • ניסיון בהכנה ובהגשת היתרי פליטה לאוויר למפעלים במגוון סקטורים שונים: מטמנות, ייצור חשמל ועוד.

  • ניסיון בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ורגולטורים נוספים במגוון נושאים.

  • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.

bottom of page