top of page
Green building.jpg

עם עליית הנושא הסביבתי לסדר היום הציבורי, יותר ויותר חברות בישראל מתמודדות עם רגולציה הולכת וגוברת בתחום. בנוסף, חברות וארגונים רבים בוחרים באופן וולונטרי למדוד, לדווח ולהפחית את ההשפעות הסביבתיות של פעילותם. כתוצאה מכך, גופים אלו ממצבים עצמם כמובילים בתחום האחריות הסביבתית, ומשיגים יתרון אסטרטגי בקרב לקוחות, צרכנים, ספקים ושותפים עסקיים.

למה אקוטריידרס?

המומחיות והניסיון שלנו

היתרי פליטה לאוויר

אקוטריידרס מציעה ללקוחותיה ליווי בכל שלבי אישור הקשה להיתר פליטה, לרבות סבבי תיקונים, עד לקבלת היתר סופי

ניתוח מחזור החיים (LCA)

מיפוי ובחינה של דרישות רגולציה

בדיקת מסמכים

בדיקת נאותות סביבתית

ביקורת שטח

בחינת היסטוריית האתר

בחינת הסביבה הקרובה לאתר

ניתוח רגישות עתידי

מסמכי תסקיר השפעה סביבתית

מסמכים סביבתיים והנחיות סביבתיות לתוכניות נדרשים מכל פרויקט תשתית או בניה בישראל. מסמכים אלו מתארים ומכמתים את ההשפעות הסביבתיות השונות הצפויות כתוצאה מהקמת הפרויקט ותפעולו 

מפל"ס - PRTR

אקוטריידרס מסייעת לארגונים לדווח למשרדי הממשלה במסגרת חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה

אקוטריידרס הינה חברת ניהול פרויקטים וייעוץ סביבתי מובילה, בעלת ניסיון עשיר של עבודה מול הסקטור התעשייתי בישראל כמו גם היכרות מעמיקה וניסיון בניהול מנגנונים רגולטוריים כגון מנגנון התמיכות של המשרד להגנ"ס בהפחתת פליטות. היכולות המקצועיות של חברת אקוטריידרס, יחד עם הניסיון בתעשייה וההיכרות עם מנגנוני הרגולציה, מבטיחים מתן ייעוץ סביבתי מלא בנושא חובות רגולטוריות כמו גם ביישום אסטרטגיה סביבתית לארגון.

bottom of page