top of page

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

מדיניות לאומית לאנרגיה ושינוי אקלים

195 המדינות החתומות על הסכם פריז, ביניהן גם ישראל, התחייבו למניעת התחממות כדור הארץ ולהשגת ניטרליות פחמנית במהלך המחצית השנייה של המאה הנוכחית.

בכדי לעמוד ביעד זה, על מדינות וארגונים לתכנן תוכנית כוללת להתמודדות עם משבר האקלים.

למומחים של אקוטריידרס ניסיון משמעותי בכתיבת תוכניות לאומיות להפחתת גזי חממה, התייעלות באנרגיה ועוד. הצוות שלנו מסייע לחברות וארגונים ציבוריים בהגדרה ובכתיבת תוכניות שאפתניות, עם המלצות פרקטיות והתייחסות מקיפה להשלכות התוכנית.

למה אקוטריידרס?

המומחיות והניסיון שלנו

אקוטריידרס מסייעת למשרדי הממשלה השונים לגבש תוכניות להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, תוך התייחסות למאפייני הפעילות בכל סקטור  בטווח הקצר והארוך. אקוטריידרס מלווה את משרדי הממשלה בגיבוש יעדים לטווח הקצר והבינוני ובגיבוש תוכניות יישומיות, לרבות בחינת צעדי הפחתה פרטניים, הערכת השפעות רגולציה, ניתוחי עלות-תועלת וליווי הליכי חקיקה. כמו כן, אקוטריידרס הקימה ומנהלת בעבור המדינה את המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר תכנית היישום הלאומית להתמודדות עם משבר האקלים והפחתת פליטות גזי חממה.

קביעת יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה

תחזיות פליטה

תוכניות לאומיות לאנרגיה ושינוי אקלים

תוכניות לאומיות

מפות דרכים ומעבר למשק דל פחמן

בניית תהליך עבודה

ניהול סיכונים

טיוב רגולציה - הערכת השפעות רגולציה (RIA)

הגדרת תכלית ואפיון המצב הקיים

גיבוש החלופות וניתוחן

חישוב הנטל הרגולטורי

הקמת מערך הניטור

המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי חממה (MRV)

ניטור, מעקב ובקרה שוטפת

דיווח למנגנונים בינלאומיים

bottom of page