top of page

ייעוץ סביבתי

מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR)
רישום ודיווח על פליטות לסביבה

חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה (Pollutant Release and Transfer Registry - PRTR) אשר עבר בכנסת במרץ 2012 מגדיר כי החל מיוני 2013 כ - 750 גופים בישראל ידווחו מדי שנה אודות הפליטות של 114 מזהמים שונים לאוויר, מים וקרקע ופרמטרים נוספים (פסולת, צריכת אנרגיה וצריכת מים).

מידע שידווח במרשם הפליטות וההעברות לסביבה (PRTR) יפורסם לציבור במערכת אינטרנטית ללא תשלום. תהליך החישוב והדיווח מתבסס על כ - 40 מסמכי הנחיות שונים.

אי עמידה בחוק עלולה לגרור עיצומים כספיים וקנסות של עד 300,000 ₪ כמו גם אחריות נושאי משרה ועונשי מאסר.

השירותים שלנו

חברת אקוטריידרס הינה מחברות הייעוץ המובילות בישראל בתחום של פליטות לסביבה (כימות, דיווח, הפחתה ומניעה), בעלת ניסיון עשיר בעבודה מול הסקטור התעשייתי בישראל כמו גם היכרות מעמיקה וניסיון בניהול מנגנוני הפחתת פליטות עבור המשרד להגנ"ס ומשרד הכלכלה והתעשייה.

שירות רישום פליטות והעברות לסביבה (PRTR)

אקוטריידרס מציעה חבילת שירותים בנושא מרשם הפליטות וההעברות לסביבה (PRTR) הכוללת:

 • בדיקת חלות החוק על הארגון ומתן חוות דעת מקצועית

 • בניית תשתית למערך דיווח במפעל

 • מיפוי תהליכים באתר ועריכת תרשים זרימה

 • זיהוי מקורות הפליטה, זיהוי וסיווג חומרים מזהמים

 • בחינת מערכות הניטור, הרישום והדיווח הקיימות

 • זיהוי שיטת החישוב המיטבית (שח"מ)

 • חישוב כמות המזהם הנפלט

 • הכנת הדיווח בהתאם לדרישות החוק

המומחיות שלנו 

לאקוטריידרס מגוון יכולות ייחודיות המבטיחות מענה מקצועי אופטימאלי ללקוח:

 • ניסיון עשיר ומגוון בעבודה עם תעשיה בהיבט של פליטות לסביבה.

 • היכרות מעמיקה עם מנגנוני דיווח פליטות ממשלתיים.

 • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.

bottom of page