top of page

ניהול פרויקטים להתייעלות באנרגיה

ניהול פרויקטים
שירות ניהול וליווי פרויקטים להתייעלות אנרגטית בהתאם לצרכי הלקוח ולדרישתו

windturbines_edited.jpg

חברת אקוטריידרס נאמנה באופן מוחלט  לצרכי הלקוח. בשונה מרוב החברות בתחום, אקוטריידרס אינה מייצגת ספקים של ציוד וטכנולוגיה, ולפיכך מחויבת לבחירת  הפתרונות המתאימים ביותר לצרכיו של כל לקוח באופן אובייקטיבי וללא נטייה מראש למוצר זה או אחר.

השירותים שלנו

ניהול הפרויקטים יכול להתבצע במספר אופנים

הכנת חבילות עבודה

ניהול פרויקט ופיקוח

הכנת מפרט לביצוע, כתב כמויות, ניהול קבלת ההצעות של קבלנים ו/או ספקי ציוד, והמלצה לבחירת הקבלן ו/או הספק שהצעתו הטובה ביותר על סמך שקלול פרמטרים שיכללו בין היתר: מחיר, איכות המוצר, אמינות ופרמטרים נוספים שיתואמו עם הלקוח. ההתקשרות עם הספקים, ניהול העבודה השוטף, והאחריות להפעלת המערכות תישאר בידי הלקוח.

ניהול הפרויקט מטעם הלקוח יכלול את כל המפורט באפשרות חבילות העבודה, בתוספת ניהול ופיקוח מקצועי שוטף של העבודות המתבצעות, וכן בדיקות קבלה להבטחת עמידת המערכות בתנאי המפרט ודרישות הלקוח. התקשרות עם הספקים תישאר בידי הלקוח.

אחריות מלאה לביצוע הפרויקט והפעלתו (TURN KEY)

ביצוע פרויקט שלם מתחילתו ועד סופו, כך שכל שלבי התכנון, ההתקשרות מול ספקים וקבלנים, הביצוע וההפעלה של המערכות בהתאם למפרט יהיו באחריות מלאה של החברה, וייכללו בתמורה לביצוע הפרויקט.

bottom of page