top of page

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

ניטור, דיווח ובקרה (MRV)

תוכניות ניטור, דיווח ובקרה  (Monitor, Report, Verify) הן הבסיס לאפיון מקורות הפליטה במשק וכדי לבחון את יעילות הכלים המשמשים להפחתה. הניתוח מתבצע לאור יעדי הפחתת הפליטות ויעילותם נמדדת על פי מידת האפקטיביות של הכלי בהשגת יעדי הפחתת הפליטות. מנגנון ה-MRV מאפשר איסוף מידע מהימן וקוהרנטי המסייע לקובעי מדיניות בהקצאת משאבים נכונה.

מדינות החתמות על הסכם פריז חייבות ליישם תוכנית לניטור, דיווח ובקרה על פליטות גזי חממה ולהעביר את המידע לגופים בינלאומיים.

גורמים רבים בסקטור הפרטי רואים תוכניות MRV ככלי היכול להביא ליציבות וערך מוסף לארגון בטווח הארוך.

לחברת אקוטריידרס ניסיון עשיר בתחום של ניטור, דיווח ובקרה של פליטות, הכולל סיוע למשרד להגנת הסביבה בגיבוש תוכנית MRV וליווי גורמי ממשלה, וחברות בסקטור הפרטי בפיתוח תוכניות ברמה הלאומית וברמה הארגונית

כתיבת הדו"ח והגשתו לגורמים הרלווניטים

איסוף וניתוח הנתונים

הקמת מערך הניטור

הקמת מנגנונים אשר מבטיחים כי המידע המתקבל הוא אמין וקוהרנטי.

הקמת מערך הניטור כוללת ארבעה שלבים:

I. אפיון יעדי ומדדי ההפחתה.

II. אפיון המרכיבים העיקריים שמיושמים במסגרת תוכנית היישום

III. בנית מתודולוגיה סדורה לאופן הניטור, איכותנית או כמותית, בהתאם לצרכי הלקוח.

IV. גיבוש כלים ונהלים לאיסוף נתונים.

אקוטריידרס מסייעת למשרד להגנת הסביבה בכתיבת הדיווח הדו-שנתי לאו"ם. אקוטריידרס מסייעת לגופים פרטיים וציבוריים לדווח בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.

המומחיות שלנו

  • פיתוח מתודולוגיות ניטור ודיווח​

  • פיתוח מנגנוני דיווח אחידים לפי מאפיינים סקטוריאליים

  • איסוף מידע וניתוחו: אקוטריידרס מסייעת באיסוף המידע הרלוונטי מבעלי העניין השונים במשק

  • פיתוח כלים טכנולוגים לחישוב הפליטות בסקטורים השונים

  • כתיבת דוחות בסטנדרט בינלאומי

  • בחינה של מתודולוגיות איסוף מידע ואפיון פערי איסוף מידע

השירות שלנו

למה אקוטריידרס

אקוטריידרס היא מהחברות המובילות בארץ ביישום תוכניות ניטור, דיווח ובקרה (MRV). המומחים של אקוטריידרס בקיעים במתודולוגיות המקובלות בעולם ובקיעים בעולמות התוכן של הסקטורים השונים במשק. כל זאת יחד עם תשומת לב לפרטים הופכת את אקוטריידרס לאחת מן השחקניות המובילות בתחום. לחברת אקוטריידרס ניסיון עשיר בתחום וסייעה לגורמי ממשלה, חברות בסקטור והפרטי ובפיתוח תוכניות ברמה הלאומית וברמה הארגונית.

Decorative

מקרה בוחן

המנגנון הישראלי לניטור, דיווח ובקרה של גזי חממה

חברת אקוטריידרס מסייעת למשרדי הממשלה לעמוד בדרישות החלות עליהן תחת הסכם פריז. אקוטריידרס הקימה ומפעילה בעבור המשרד להגנת הסביבה את מנגנון הישראלי לניטור, דיווח ובקרה על גזי חממה, באמצעותו המדינה מדווחת לאו"ם אודות התקדמותה.

מקרה בוחן

דו"ח עדכון דו-שנתי לאו"ם אודות פליטת גזי חממה 

כתיבה והגשת הדו"חות הישראלים לאו"ם במסגרת מחויבות הדיווח בהסכם פריז

bottom of page