top of page

ייעוץ סביבתי

ניתוח מחזור החיים (LCA)
הערכת השפעות סביבתיות לאורך חיי המוצר/פרויקט

הערכת מחזור החיים (LCA) היא כלי ניהול סביבתי המנתח באופן הוליסטי ושיטתי את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מתהליך ייצור של מוצר - החל מכריית חומרי הגלם, עיבודם ושינועם ועד לטיפול במוצר בסוף חייו. ניתוח LCA אוסף ומעבד נתונים אודות המשאבים הנדרשים לייצור המוצר בכל שלב בחייו (מים, אנרגיה, חומרי גלם), ומכמת את השפעותיהם על הסביבה במספר קטגוריות (פוטנציאל התחממות גלובלית, רעילות הקרקע, שימוש במים ועוד). מטרת הכלי היא לספק ידע למקבלי ההחלטות אודות נקודות תורפה בתהליך הייצור. בכך, הניתוח מספק הזדמנות לשיפור הביצועיים הסביבתיים ואף חסכון בעלויות הייצור של המוצר. כמו כן, כלי ה-LCA מהווה כלי השוואתי המאפשר לעמוד ברגולציה ותקינה וולנטרית ולהשיג יתרון תחרותי בעולם בו גובר הצורך והלחץ לפעילות עסקית בת קיימא.

השירותים שלנו

צוות אקוטריידרס כולל מומחים מתחום גזי חממה ואיכות הסביבה, התייעלות אנרגטית, הנדסה, כלכלה ומנהל עסקים, רגולציה ומדע, שילוב המבטיח מענה שלם להצלחת כל פרויקט.

המומחיות שלנו

ליועצים של אקוטריידרס ניסיון רב  המקנים להם יתרון יחסי במגוון תחומי פעילות רלוונטיים:

1. ניתוח מחזור חיים למוצרים שונים ומגוונים בתעשייה.

2. ניסיון עשיר בעבודה מול גורמים ציבוריים, לרבות ניהול המנגנון לדיווח והפצת גזי חממה של הממשלה.

3. ניהול סביבתי עבור חברות ופרויקטים, לרבות הכנת תוכניות ניהול סביבתיות עבור פרויקטי תשתית גדולים תוך התייחסות למגוון ההשפעות הסביבתיות.

שירות ניתוח חיי מוצר (LCA)

קביעת גבולות ניתוח ה-LCA שיבוצע עבור המוצר

סקירה השוואתית של ניתוחי מחזור חיים

סקירת ספרות במטרה לייצר מדדי השוואה בינלאומיים בדבר פליטות גזי חממה, חתימת שטח וחתימת מים של המוצר. זאת, תוך ניתוח הרכיבים והתהליכים שנכללו בפיתוח מדדים אלו וזאת בכדי להבטיח כי הניתוח עבור המוצר, יבוצע על אותו הבסיס.

שלב זה מתחלק לשני חלקים:

  1. גיבוש תרשים תהליכי למוצר הכולל תהליכי יצור ואספקה של חומרי גלם (תהליכים במעלה הזרם), תהליכי הייצור בחברה, ותהליכי שינוע וטיפול בפסולת (תהליכים במורד הזרם).

  2. זיהוי רכיבי התהליך בעלי השפעה מהותית על פליטות גזי חממה, צריכת השטח וצריכת המים במחזור החיים של המוצר

הכנת דו"ח סופי

בדיקת אי וודאויות

ניתוח השפעות סביבתיות לאורך כל חיי המוצר

ניתוח ההשפעות הסביבתיות מתחלק לשלושה חלקים:

  1. ניתוח השפעות סביבתיות במעלה הזרם (השפעות סביבתיות משינוע וייצור חומרי גלם).

  2. ניתוח השפעות סביבתיות של תהליך הייצור (מידול וכימות של פליטות ישירות ועקיפות).

  3. ניתוח השפעות סביבתיות במורד הזרם (שינוע ואחסון המוצר וטיפול בפסולת התהליך.

ביצוע בדיקות רגישות לתוצאות הניתוח בכדי להבטיח רמת דיוק ואמינות גבוהה.

כתיבת דו"ח המפרט את שלבי העבודה, אופן החישוב, התוצאות, זיהוי מקורות ההשפעה המשמעותיים, תוצאות ההשוואה ומסקנות עיקריות, כמו גם מצגת מסכמת להנהלת החברה.

bottom of page