top of page

סקרי אנרגיה

סקרי אנרגיה ובדיקות כדאיות להתייעלות באנרגיה
 

bright-bulbs-crowded-383838.jpg

בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג – 1993, כל ארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים, בהתאם למפרט הסקר של משרד האנרגיה. 

השירותים שלנו

 

אקוטריידרס מציעה שורה של סוגי סקרים ובדיקות כדאיות להתייעלות באנרגיה בהתאם לרשימה של תקנים

סקרי אנרגיה

תהליך ביצוע סקר אנרגיה ע"י צוות המהנדסים של אקוטריידרס כולל בין היתר:

 • מיפוי ראשוני של צרכני האנרגיה במתחם.

 • איסוף נתונים מקיף – הן נתוני צריכת אנרגיה והן נתונים תפעוליים כגון שעות עבודה, הספקים, ספיקות וכדומה.

 • בניית תכנית מדידות בהתאם לממצאים הראשוניים.

 • ביצוע מדידות מקיפות – הספק ואנרגיה חשמלית, טמפרטורות, עוצמות אור, שעות עבודה, ספיקות אוויר, ועוד.

 • ניתוח הממצאים וזיהוי פוטנציאל להתייעלות באנרגיה במערכות השונות.

 • התאמת פתרונות יעילים, ישימים וכלכליים להשגת התייעלות במערכות השונות.

 • ביצוע ניתוח טכנו-כלכלי לפתרונות המוצעים, כולל השקעה נדרשת, חיסכון צפוי, זמן החזר השקעה, ROE, ובחינת פתרונות מימון.

תוצאות הסקר מוצגות ללקוח בדו"ח מפורט וממצה בליווי תרשימים, חישובים, טבלאות וצילומים.  

כמו כן בהתאם לצרכי הלקוח מוצגת להנהלת הארגון מצגת הכוללת את עיקרי הסקר והמלצותיו.

המומחיות שלנו

לחברת אקוטריידרס ניסיון רב בביצוע מגוון סקרים בהתאם לתקנים שונים ועל פי צרכי הלקוח. בין היתר, אנו מציעים:

 • סקר על פי מפרט משרד האנרגיה

 • סקר בהתאם לדרישות תקני איכות סביבה (ISO 14001, ISO 18001)

 • סקר לפי דרישות תקן ניהול אנרגיה 50001

 • סקרים לפי מפרטים בינלאומיים

 • סקרים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

 • בחינת כדאיות טכנו-כלכלית של פרויקטים להתייעלות אנרגטית מגורמים שונים

מקרה בוחן

סקר אנרגיה - תדיר-גן ואורטל

סקרי האנרגיה כוללים המלצות לביצוע פעולות לצורך השגת התייעלות אנרגטית וחיסכון כספי, אשר יישומן יכול להביא לקבוצת תדיר גן חיסכון שנתי של עד שני מיליון ₪ בשנה!

bottom of page