top of page

הפחתת גזי החממה תחסוך 125 מיליארד ש"ח

המשרד להגנת הסביבה ממליץ: על ישראל להפחית כ-30% מפליטות גזי החממה עד שנת 2030. התועלת למשק הישראלי תעמוד על 125 מיליארד שקלים, בעיקר כתוצאה מהפחתת הנזקים הבריאותיים מזיהום אוויר ומחיסכון בדלקים וחשמל.


bottom of page