top of page

השבתת יחידות פחמיות מזהמות תחסוך למשק מיליארדים

פורסם הדו"ח של חברת אקוטריידרס, אשר הוכן בשיתוף מנהלי תחנות כוח לשעבר בחברת החשמל ומנהל מינהל החשמל לשעבר בעבור המשרד להגנת הסביבה, המראה כי השבתה של יחידות 1-4 בתחנה הפחמית בחדרה במקום הארכת חיי היחידות והתקנת אמצעים יקרים להפחתת פליטות, תחסוך מיליארדי שקלים למשק. עוד נמצא כי ניתן לשמר את היחידות ולהפעיל אותן בעת חירום.

קישור לכתבה
קישורים נוספים

קישור לכתבה
קישורים נוספים
bottom of page