top of page

כמה גזי חממה פולט בממוצע כל ישראלי?

בדו"ח שפרסם המשרד להגנת הסביבה נמצא כי ישראל עמדה ביעדיה לשנת 2020 אשר עליו התחייבה הממשלה לשנת 2025 בשיעור של 8.8 טון גזי חממה לנפש – בעיקר כתוצאה ממשבר הקורונה אשר הוביל לירידה בצריכת הדלקים לתחבורה וצריכת החשמל.

הדו"ח עוסק במעקב שנתי אחר ההישגים והפערים בדרך לעמידה ביעדים הלאומיים להפחתת גזי חממה במהלך השנים 2019 ו-2020 ועל התחזיות המעודכנות באשר להתקדמות הממשלה לקראת עמידה ביעדי האקלים של ישראל במהלך העשור הנוכחי. דוח זה של המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר יישום יעדי האקלים של ישראל מוגש לממשלה ומפורסם לציבור.
הממשלה לא עמדה ביעדים הסקטוריאליים לשנת 2020 .שיעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עמד על כ-6% בלבד לעומת יעד של 10% בהתאם להחלטה מס' 4450 משנת 2009 .שיעור ההתייעלות האנרגטית נאמד בכ-4% בלבד לעומת יעד של 20% צמצום בצריכת החשמל ביחס לצריכה הצפויה בתרחיש עסקים כרגיל בהתאם להחלטות ממשלה 3261 משנת 2008 ו- 4095 משנת 2017. יצוין עוד כי הממשלה אינה צפויה לעמוד ביעד לסקטור התחבורה של צמצום הנסועה הפרטית בשיעור של %20 ביחס לנסועה הצפויה בשנת 2030 .
הצעד בעל התרומה הגדולה ביותר להפחתת פליטות גזי חממה במהלך שנת 2019
(וכך גם עולה מההערכה לשנת 2020) היה העמקת הפחתת השימוש בפחם בתחנות הכוח.
יצוין, כי השימוש בפחם צפוי להיפסק לחלוטין עד לשנת 2025 בהתאם לעקרונות המדיניות כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 465 משנת 2020. המשרד להגנת הסביבה מחייב במסגרת היתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין את הפסקת השימוש בפחם ביחידות 1-4 עד יוני 2022.
במשרד גם הודיע כי יפעל להפסקת הפעילות של שאר היחידות הפחמיות במסגרת עדכון היתרי הפליטה
במהלך 2023.
ככל והממשלה תצליח עד 2030 ליישם במלואה את התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה רמת הפליטות לנפש תרד אף מעבר ליעד הלאומי של 7.7 טון גז"ח לנפש.
bottom of page