top of page

מהפכה בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל – מאתגרים להזדמנויות

בשנים האחרונות החלה מהפכה של ממש במשק החשמל העולמי והישראלי, ממשק המבוסס דלקים פוסיליים למשק שכיום נמצא בדרכו למעבר מלא או כמעט מלא בעשורים הקרובים לאנרגיות מתחדשות.

קישור לכתבה
קישורים נוספים
בשנים האחרונות החלה מהפכה של ממש במשק החשמל העולמי והישראלי, ממשק המבוסס דלקים פוסיליים למשק שכיום נמצא בדרכו למעבר מלא או כמעט מלא בעשורים הקרובים לאנרגיות מתחדשות. מהפכה זו, החלה כהכרח סביבתי אך עם זאת, תחום האנרגיות המתחדשות מתפתח בעשור האחרון גם כתוצאה מהכדאיות הכלכלית ההולכת וגוברת של אנרגיות מתחדשות ביחס לחלופות.

מימוש היעדים הקיימים, כמו גם היעדים השאפתניים שנבחנים על ידי משרדי הממשלה להגדלת יעדי הייצור באנרגיות מתחדשות טומן בחובו אתגרים משמעותיים: ישראל מוגבלת במשאבי קרקע, נדרשות השקעות גדולות בפיתוח רשת ההולכה, סוגיות שונות בבנייני מגורים משותפים, סוגיות מתח ובטיחות ברשת החלוקה וההולכה, דרישות רבות להיתרים ונטל רגולטורי רב.

לצד האתגרים, נוצרות הזדמנויות שונות עבור היזמים כתוצאה משורה של אמצעים שהממשלה בוחנת ומקדמת לפתירת חסמים מימוניים ורגולטורים לפרויקטים סולאריים מחד, והזדמנויות הנוצרות מיוזמות המתמרצות את צד הביקוש לאנרגיות מתחדשות מאידך.

בכתבה הבאה אקוטריידרס סוקרת את ההתפתחויות, האתגרים וההזדמנויות לתחום האנרגיות המתחדשות בישראל.
קישור לכתבה
קישורים נוספים
bottom of page