top of page

קורס עקרונות התייעלות אנרגטית וניהול אנרגיה

בעקבות התייקרות החשמל והדלקים והחמרה בדרישות תקנות האנרגיה ואיכות הסביבה להקטנת צריכות אנרגיה מחד, ומאידך - עליה בהיקף תמריצים ממשלתיים להטמעת אמצעים להתייעלות אנרגטית, חלה עליה במודעות ארגונים וחברות לכדאיות הכלכלית והסביבתית של הטמעת פרויקטים להתייעלות אנרגטית ומערכות ניהול אנרגיה כדוגמת תקן ISO50001 .

לצורך איתור ומימוש הפוטנציאל להתייעלות וחיסכון באנרגיה בארגון, נדרשת למנהלים בתחומי התפעול, אחזקה, איכות וכספים, הבנה של טכנולוגיות יעילות אנרגטית, מערכות ניהול אנרגיה וניתוח כדאיות כלכלית של הטמעתן. הבנה זו תאפשר להם להתניע, להוביל ולנטר תהליכי התייעלות אנרגטית והטמעת מערכות ניהול אנרגיה.

מטרות הקורס: הקניית סט הכלים הדרוש להבנה וניהול של תהליכי הטמעת טכנולוגיות, שינויים תפעוליים ומערכות ניהול אנרגיה, המביאים לחיסכון בצריכות ובעלויות האנרגיה. הכרות עם מגוון טכנולוגיות לחיסכון באנרגיה ומערכות ניהול אנרגיה (ISO50001), באמצעות הסברה והדגמה בכתה ובסיורי שטח של מושגים, עקרונות, שיטות עבודה וחישובי כדאיות וכן כללי אצבע ותובנות.

עלות למשתתף: 3779 ₪ כולל מע"מ (מחיר לפני 5% הנחה 3978 ₪ כולל מע"מ) מחיר הקורס כולל: חומרי לימוד, חומרי עזר, כיבוד וארוחת צהריים.

את הקורס יעביר מר רפי סילוק, ראש צוות התייעלות אנרגטית בחב' אקוטריידרס.
bottom of page