top of page

תמחור פחמן: המשרד להגנ"ס רוצה להעלות את המס על הדלק

המשרד רוצה ליישר קו עם מדינות ה־OECD ולהעלות את המס על הדלקים המשמשים לתחבורה, תעשייה וייצור חשמל, במטרה לצמצם פליטת גזי חממה שגורמים לשינוי אקלים.

המשרד להגנת הסביבה בוחן העלאת מיסוי על דלקים המשמשים בתחבורה, תעשייה וייצור חשמל – כחלק מ'תמחור פחמן' שישקף את העלות החיצונית האמיתית של השימוש בדלקים ויפחית את השימוש בהם, במטרה לצמצם את פליטת גזי החממה שגורמת לשינוי אקלים עולמי.

לפי הודעת המשרד להגנ"ס, משבר הקורונה חידד את הצורך בהיערכות למשברים ולכן יש לפעול כבר היום על מנת למנוע את שינוי האקלים והסיכונים שהוא מציב לחברה, לכלכלה ולסביבה. המשרד טוען כי ברוב המדינות המפותחות נעשה שימוש ב'תמחור פחמן' וזאת מכיוון שהוא אחד הכלים היעילים ביותר להפחתת פליטות גזי חממה.

המשרד גם מתייחס לחששות ממהלך של העלאת מיסוי על דלקים: פגיעה בשכבות חלשות, בתעשייה ובצמיחה הכלכלית.

טיוטה של מסמך מדיניות לתמחור פחמן פורסמה הבוקר להערות הציבור עד ה 22.07.2020.
bottom of page