top of page

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

תוכניות לאומיות לאנרגיה ושינוי אקלים

מדינות רבות בעולם מגבשות בשנים האחרונות אסטרטגיה להתמודדות עם משבר האקלים. אסטרטגיות אלו מבוססות על יעדים כמותיים, אשר ניתן לבחון את השיפור בהם לאורך זמן.

המומחים של אקוטריידרס מסייעים למשרדי הממשלה ולמחזיקי עניין נוספים לגבש יעדים לאומיים וסקטוריאליים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות באנרגיה לרבות כתיבת תוכניות יעילות ושאפתניות להשגתם.

השירות שלנו

אקוטריידרס מסייעת למשרד להגנת הסביבה ולמשרדי הממשלה לעמוד במחויבויות המדינה מתוקף הסכם פריז ובהתאם להנחיות ה-UNFCCC. מסייעת למשרדי הממשלה השונים בגיבוש תוכניות ארוכות טווח להתייעלות באנרגיה והתמודדות עם משבר האקלים.

המומחיות שלנו​

  • גיבוש מתודולוגיות לכימות פליטות בסקטורים השונים

  • מידול ההשפעות הכלכליות והסביבתיות של צעדי מדיניות

  • גיבוש תחזיות פליטה וצריכת אנרגיה, בהינתן יישום המדיניות הממשלתית

תחזיות פליטה

גיבוש מודלים מורכבים להערכת צריכות אנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה בכלל מגזרי המשק, המבוססים על תקן GHG Protocol Policy and Action Standard ותקן  GHG Protocol Mitigation Goal Standard  של ה-WRI.

קביעת יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה

קביעת יעדי הפחתת פליטות בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל סקטור, נתיבי ההפחתה וחלופות המדיניות הרלוונטיות. 

מפות דרכים ומעבר למשק דל פחמן

גיבוש נתיבי הפחתת פליטות גזי חממה סקטוריאליים, זיהוי חלופות מדיניות וגיבוש מפות דרכים חמש-שנתיות להשגת יעדי ההפחתה שנקבעו.

תוכניות לאומיות

לאקוטריידרס ניסיון רב בגיבוש ובחינת צעדי מדיניות בתחומי התייעלות באנרגיה ואנרגיות מתחדשות. אקוטריידרס ליוותה את אגף אנרגיה מקיימת בגיבוש התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה. בנוסף, אקוטריידרס ליוותה את משרדי הממשלה בתכנון לאומי ובגיבוש יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיה מקיימת.

למה אקוטריידרס

לחברת אקוטריידרס ניסיון רב בליווי גופים ממשלתיים, החברה לקחה חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות של הממשלה בקביעת יעדי ההפחתה לשנת 2030 ובעדכונם לקראת 2050. המומחים של אקוטריידרס בקיעים ברגולציה המקומית והבינלאומית בדגש על תחומי ייצור חשמל, התייעלות באנרגיה, תחבורה, תעשייה וטיפול בפסולת. 

Coloured_paper.jpg

מקרה בוחן

עדכון יעדי ההפחתה לשנת 2030 וקביעת יעדי הפחתה לשנת 2050 

אקוטריידרס ליוותה את משרדי הממשלה בעמידת המדינה במחויבותה להסכם פריז, לרבות בחינה ועדכון ויעדי המדינה לשנת 2030 וגיבוש יעדים ארוכי טווח לשנת 2050 המגובים בתוכניות בתוכניות פעולה סקטוריאליות

Decorative Lighting

מקרה בוחן

התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה

התוכנית הינה תוצר של תהליך נרחב שביצעה אקוטריידרס עבור משרד האנרגיה. התהליך נעשה במשותף עם משרדי הממשלה השונים ובעלי עניין במגזר הציבורי והפרטי. התוכנית כוללת מגוון רחב של צעדי מדיניות, לרבות אסטרטגיות לאיפוס צריכת החשמל המוניציפלית, רפורמה ביבוא מוצרי חשמל, מענקי תמיכה להתייעלות באנרגיה ועוד...

גיבוש יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה עד 2030

אקוטריידרס ליוותה את וועדת ההיגוי הבין-משרדית בתהליך לבחינה וגיבוש היעד הלאומי הראשון בישראל להפחתת פליטות גזי חממה, בשיתוף פעולה צמוד עם שחקני מפתח במשק הישראלי

מקרה בוחן

כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת מסמך חזון משקי ומפת דרכים לעשור הקרוב

קרא עוד

משרד האנרגיה מפרסם: התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030

מערך הניטור, הדיווח והבקרה של המשרד להגנת הסביבה

bottom of page